Privatlivspolitik og Cookies

Her kan du læse mere om InfoSuites privatlivspolitik samt hvordan cookies bruges på denne hjemmeside.

Privatlivspolitik

Når du afgiver personoplysninger via en formular på infosuites website indhenter og opbevarer vi følgende oplysninger om dig: Navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer, firma samt en log over hvilke sider du har besøgt på websitet. Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S. Vi anvender de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse med henblik på at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis relevant.

Ved brug af InfoSuite app på Android og iOS devices, aflæses dit device id, som registreres direkte hos den InfoSuite A/S kunde hvorigennem du har fået adgang til InfoSuite produkter, for at kontrollere at det er en autoriseret device der tilgår data. InfoSuite A/S hverken opbevarer, behandler eller videregiver disse data.

Vi indsamler desuden oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside ved hjælp af cookies (se beskrivelsen nedenfor).

Du kan altid henvende dig til InfoSuite A/S og få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, få rettet ukorrekte oplysninger eller få oplysninger slettet.

Cookies anvendt på infosuite.dk og infosuite.com

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. Du skal være opmærksom på, at du accepterer vores brug af cookies, når du besøger www.infosuite.dk eller www.infosuite.com.

I alle internet-browsere er det muligt at slå cookies fra. I nogle browsere er det også muligt at slå cookies fra for specifikke websites. Derudover er det også muligt at slette udvalgte cookies i din browser. Se vejledning her.

Vi indsamler og behandler typisk oplysninger til identifikation af din enhed, domæne og geografiske placering. Når du har accepteret brugen af Cookies, kan vi anvende disse informationer til at optimere dine fremtidige besøg og markedsføringsmæssige tiltag.

Cookies anvendt på www.infosuite.dk og www.infosuite.com:

Google Analytics: Bruges til at indsamle information om besøgs-statistikker for vores hjemmeside samt brugernes adfærd på vores hjemmeside.

Hubspot: Bruges til at indsamle data om hvilke sider navngivne brugere har besøgt på websitet. Ved navngivne brugere forstås personer som aktivt har afgivet oplysninger til InfoSuite A/S via formularene på www.infosuite.dk og www.infosuite.com

LeadScoreApp: LeadScore App gemmer ikke personlige oplysninger i cookien, kun en identifikation af computeren. LeadScoreApp bruges til at indsamle digitale oplysninger om besøg på hjemmesiden. Denne information anvendes til at personalisere og målrette budskaber på hhv. hjemmeside, internettet, i nyhedsbreve og i den personlige dialog med InfoSuite A/S.

Facebook Pixel / LinkedIn Pixel / Google AdWords: Bruges til at indsamle information om besøgs-statistikker samt med henblik på eventuel re-marketing.

Privacy policy and Cookies

Here you can read more about InfoSuites privacy policy as well as how cookies are used on this website.

Privacy policy

When you submit personal information via a form on infosuites website, we collect and store the following information about you: Name, job title, email, phone number, company and a log of which pages you have visited at InfoSuites website. We do not share personal information with companies, organisations and individuals outside InfoSuite A/S. We use the information provided for the purpose of following up on your inquiry and to answer any follow-up questions, as well as to further inform about InfoSuites solutions, if relevant.

By using the InfoSuite app on Android and iOS devices, your device ID is detected, and is registered directly with the InfoSuite A/S customer, through which you have accessed InfoSuite products to verify that an authorized device is accessing data. InfoSuite A/S does not store, process or disclose this data.

We also collect information about your visit to our website using cookies (see the description below).

You can always contact InfoSuite A/S to learn more about what information we are processing about you, correct incorrect information, or delete information.

Cookies used on InfoSuite.dk and infosuite.com

What are cookies?

A cookie is a small text file that is stored in your browser and to be able to recognise your computer on recurring visits. There are no personal information stored in our cookies, and they cannot contain viruses. You must be aware that you accept our use of cookies, when you visit www.InfoSuite.dk and www.infosuite.com. In all internet browsers, it is possible to turn off cookies. In some browsers, it is also possible to turn cookies off for specific websites. In addition, it is also possible to delete selected cookies in your browser. See instructions here.

We collect and process typical information to identify your unit, domain and geographical location. When you accept the use of cookies, you also accept that InfoSuite A/S can use the information to optimize your future visits on our website and for marketing initiatives.

Cookies used on www.infosuite.dk and www.infosuite.com:

Google Analytics (Local Cookies): Used to collect information about visitor statistics for our website, as well as the users way of navigation on our website.

Hubspot: Used to collect data about which sites named users have visited on www.infosuite.dk and www.infosuite.com. Named users here means visitors who actively submit information to InfoSuite A/S via the available forms on www.infosuite.dk and www.infosuite.com

LeadScore App: Does not store personal information in the cookie, only an identification of the computer. LeadScoreApp is used to collect digital information about website visits. This information is used to personalize og target content for the website, the internet, in newsletters and in the personal dialogue with InfoSuite A/S.

Facebook Pixel / LinkedIn Pixel / Google AdWords: Used to collect information about visitor statistics as well as for possible re-marketing.